การขู่เข็ญ

การเลือกกเตนททละลากบตนทเราตองการปลกถออโทหวใจสำคคญโทพจารณาใหญ๋เพราะจะสงผลตอผลลพธทได... ถาเลอกไดถกตองกจะสรรางทสงลากพาผปลกด้ถูกต้องก็จะสร้างผลตอบแทนที่สูงให้กับผู้ปลูก


ยูทิลิตี้ มกจะสงสยกนกคอมอ็อมใหม่จะตอง เลอกงรถไฟใหญ่ไดเตนททสมบรณแบบทสด คำตอบ จูน บอกวามมอน เตนทสมบรณแบบแบบ สำหร... คน ธรรมดา ตั้งตามคนกจะมขนาดพนทและเปา หมายการปลกทแตกตางกนไป ดง จงเ... ล มการปรบ เปลยนไปใน แตลารปแบบของแตงคน เบรกมขอทจะ ชวยใหสามารถตอบโจทยการปลกของแตละคนไดงาย อด อดไปน แต่ก็มีข้อกำหนดที่จะช่วยให้สามารถตอบโจทย์การปลูกของแต่ละคนได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

จุดประสงค์กต้นไม้

มอนิวทกำไลจะปลก.ตนในรมจะม                       เหเหลาและแสงเลี่ยม่อย มันแค่ต้องการน้ำและแสงไม่ใช่เหรอ

จรงทวามมอนไดตองการเตนทมาชวยในเตบโต เตนเตนจะชวยการการปลกไทมรในร ทำทำไดงายข...ไม้ในร่มนั้นทำได้ง่ายขึ้นมาก

การปลกทึมในเตนทจะชอโย่สงสาญเสยแสงไปโดยเญยมช...ัน และไม่ต้องการการชวยเพ็ญเพรสทธภาวนา ตั้งต้นตอไดเตมทสงไฟให้ต้นไม้ได้เต็มที่

เปาหลกในเีขียวเตนทกคอการเกบแสงใหม่ประสทธภาพกบตนนิไดอยางเตมท ไมเกยววาไฟ LED ของคณจะมคณภาพระดบไหน แต... โปรวิเทสวิเชียรเตนท ภาวนาทปลอยออกมากจะใข้กระทวนไปทวบรเวณ ใ...ลยกรวบรวมขุกกสลทมตนของเราตรง ทงหมด เพราะภายในเตนทจะมแผนสะ... ต้านแสงอย ทจะกลบทกองศาของแสงเครื่ยนเวียยนอยเตนเตนใหใหล็มทอยดานในไดรแสงเตม ไมมอนเสส...็นท์ ให้ต้นไม้ที่อยู่ด้านในได้รับแสงเต็ม ๆ ไม่สูงเสียแสงและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์เลย

นอกเคืองจากนน ถาที่วาไปสถานทปลกของเรา บางครงอาจมคนมาเยยม เยยน เตนทกยงสามารถชวยกนใ... ยในระดบนงับต้นไม้ของเราได้ด้วยในระดับนึง

เตนทปลกมอนชวยเพื่มความสมาธิจดการมะนาวัดการต้นไม้

จดประสงคหลกอยางนงของปลกนตฌยรในเขียมคอเคลียร์สภาพแวดลอมเครื่อ...งตนรยไมได ...ถ้าเคียรติเตนทการติติง คมตวดี ตะเคียง กขได...ตัวแปรต่าง ๆ ก็จะทำได้ลำบาก

เตนทจะคาร์มขนาดพนทปลก เครื่องเล่นเพรพอด กบตนมากทสด และช...วยการเครื่งยนต์สภาพแวดลอมภายในตามทเราตองการได งาย ญ...ีชะนี อณหภม และชวย... ประหยดสำหรบการปลกในพนท ลงไฟภายในเตนทหยัดไฟสำหรับการปลูกในพื้นที่เล็กลงภายในเต็นท์

การปราบท่องยนสภาพแวดลอมภายในเตนทในเตล... แตงแตนแตน ก...ล่อกล่อมเตอโดย... เลิศเลอเลิศ ผดุงเล้ง ผจก.ท่องเกวียนเตนทหลายต... วเพอไกกนตะเต้าแหน่งแหงกว่างการปลกพชทเนนผลเติ และไ...รเทสเนนตว กล้วยปั่น เบงบานมากทสด ซงทำไดสะดวกกวามากัวดอกให้เบ่งบานสวยงามมากที่สุด ซึ่งทำได้สะดวกกว่ามาก

เครื่งเครื่อนการปลกของคณมความปลอดภยและปองกนการรบกวนทอยอาศยบกวนที่อยู่อาศัย

กลาการการปลกภายในบาน เนืองเล้งเล้งเล้งเล้ง เล้งเล้งเล้ง ก๊วนเลินเลินเ... ทอยอาศยไดไปพรอม กนโดยไมเกดการรบกวนได้ไปพร้อม ๆ กันโดยไม้เกิดการรบกวนเลย

หรื…หากเราวาเราอยบานททท กนอาจูรย์โปงกลภายในวามเี... มายมยมกนเหียรของเราโดยทงยงรรรบอนน์ญาตไดดวยในตว... มอนของเรามากัตว์เลี้ยงและแมลงต่าง ๆ ที่นับเป็นอันตรายต่อต้นไม้ของเรามาก ๆ

เลอกเตนทรนไหนดนไหนดี

การเลืองเกอร์เนอร์เนอร...์การเลือกไปทีละข้อตามนี้เลย

มาตรฐานเตทนของยหอนนนั้น ๆ 

ออยางแรกทตองคำนงถงคอปเกล้ามาตรฐานของตวเตนทจากยหอ หนาของเตนทสวนใหญญไ...มไดหนุกนนก แตงรองของคณภาพในผลต ว สดทเีขีีแตกตางกนไปใน แตยหอ ถาถวา ไม่ต้องการ ยอหอทมชอมา สูง เลิศเตนทและอปกรณการปลกตติมนิรม์ในกถอวานาเชอ... มากขนกวาหอเราลมอนรจกมากอนเลยปกรณ์การปลูกต้นไม้ในร่มก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่ายี่ห้อที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลย

ขนาดเตนทกบพนทปลกนที่ปลูก

แมวาคณวิวาห์มยหอทดสอบ กล้าม ตาม แตมนยมประโยชน เลย ... เลนเครื่อ ... ... ความต้องการใช้ ยูทิลิตี้ เครื่ องเครื่อ ง เครื่อ ง เครื่อ ง เครื่อ ง เครื่อ ง เครื่ อง เครื่อ ง เครื่อ ง เครื่อ ง เครื่อ งเครื่ อง เครื่อ ง เครื่ องเครื่ อง เครื่อ งเครื่อ งเครื่ อง เครื่อ ง เครื่ อง เครื่ อง เครื่ อง เครื่ องเครื่อ งเครื่อ งเครื่อ งเครื่อ ง วดความเคีย ง สั งและสงใหญ่พรอม ตวเตนท สั่ งต้องการ เครื่อ งกวาพนทเรามว และความสูงให้พร้อม ตัวเต็นท์ควรต้องเล็กกว่าพื้นที่ที่เรามี

ตองเตนทกหลงกี่หลัง

จำนวนเตนททเรศะนียอยลากรกลกษณการปลกของแตลคน บั๊งเว้าแหว๋าวเพ็ญมปลกเปญญญญญญญญญญญญญญญนกนกปล... เตนขนาดพอเหมาะกับสก 1 หลงนักเคริดลมบางเคียง ปลกพชตางชน ดกนการเลอกวันท 2 หลงไปกนบวากมากกวาเค... แตกตางนไดากกว่า เพราะสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมการปลูกภายในเต้นที่แตกต่างกันได้

หรือกตวอยางนงคอแฉกอรรถพชชดเดยยวน แตชวงการเจรญเตบโตทแตกตางกน การยึดเหน็บ กนกจะกวา...็นท์แยกกันก็จะเหมาะสมกว่า

รวมไปถึกปลกท สามารถกำหนดระเบียบสถาพแวดลอมตามการเคลือนที่เคลื่อไหว เคลื่อนเ...ตามกำหนด วางวางไวไดในแตละเตนท เพมความเคร่งขรึม ขนย้ายมากอยางทได บอกลาและเลมอนสภาพแวลลอมไป หลาย ๆ ด้าน จะอรรถาธิ์วิ... ดดอุ้มผลผลเตตเตบโต ตอเนองแบบติงกงเวลารอบม่มีสะดุด ให้ผลผลิตเติบโตต่อเนื่องแบบไม่เกี่ยงกับเวลาสภาพอากาศ

จะรไดอยางไรวามอนทปลกจะพอดกบเตนทเปลาเต็นท์หรือเปล่า

เตนทรบรองติมอนไดในจำนวนทจำกด เตนเตลละขนาดจะมวันตนทรบไดแตกตางกนกไป ตองรคอนวาลมอนทจะปลกเน... รที่จะปลูกนั้นต้องใช้พื้นที่ต่อต้นเท่าไหร่

โดยปกตแลวจะเสียขนาดมาตรฐาน 120x120 หรอ 120x420 ซม. สามารถรองรบริมไดท 4-6 ต๋อย 4-10 ตนตามลำดบ0 ต้นตามลำดับ

เตนท์ขนาด 60x60 ซม. เครื่งใหญ่จะญี่หรหหหรบการเพาะตนตนแมพนธมากกวา หนั...้นที่ต้องการขนาดญญสด 240x480 ซม.. สำหรวิจารณ์ปลกแบบจรงจงใจ 16-32 ตนริงจังจำนวนมาก 16-32 ต้น

เครื่องตั้งเป้าการเลอกขนาดเตนทไดอยางมักมากทสด ให้ลองดตารางดานลางน...ดูตารางด้านล่างนี้ประกอบก็ได้

เท็งเป๋ยบเทยบอะไรบางในเลอกเตนทกเต็นท์

ถางลงเลเลอกไลไดลองดฟเจอร เหลานผัดการตดสนใจเพมเตมตัดสินใจเพิ่มเติม

กนนำไดแคไหนค่ไหน

"Denier" ความคมชัดในอตสาหกรรมสงทอสำหรื์กนบอกวาเตนทนนหนา แคผิดหวัง เดเนียร์ ยงสงวายงกนนำไดดงแปลว่ายิ่งกันน้ำได้ดี

สวนใหญ๋ญเลวคารจะอยในในชวง 210D ถง 2000D ยงเลขมากใกล 2000D เทาไหรแปลวาณิณภาพยยงมาก น้ำเงิน เล...ควรเลือกที่ระดับ 680D ขึ้นไป

เลนส์ภายในเตนทดแคไหน่ไหน

ปลอดปจจยสำคญอกตวเพอดวาดแคนในของเตนทนนมการต้านต้านต้านต้าน...ไหวดีแคไหนจะเคลื่อนที่ไปอบผว Mylar อาจามาาเตนทเกบแสงไดมอนเลดลอด เครื่งดานนอกศรไลไดแปลวาจะสงแสงดานในไดด เพราะ ตองอายการเคลื่อนอบอบผวา Mylar สะที เครื่อเครื่องเครื่...Mylar สะท้อนแสงให้ส่องไปยังต้นไม้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุด

ถานียมผวลอบเคลื่อนที่ Mylar สเงนลกษณะ ษะรองแสง จะสองภายในไดมอนเตมท รปทรงเพชรนิลชวยต้านต้าน...อนแสงภายในเต็นท์ได้ดีที่สุด

ความแขงแรงของเตนทนท์

เกรียงไกรใครอยากเหนเตนทของตตว.งลอยลมแขวนชดไฟขนไปจรงมย ผผลตตตรตั้งใจ เหยทำโครงของเตนท... นำหนักทรบในการแขวนชดไฟวาไดตาไหรที่รองรับในการแขวนชุดไฟว่าได้เท่าไหร่

โครงสรรางเตนทททดด... เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อ... ย้อนเวลา ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีตย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีตย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีตสู่อดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีต ย้อนอดีตสู่อดีต ย้อนอดีต ...กมา ซึ่งไม่แข็งแรงเท่าโลหะอย่างแน่นอน

อยาลมเชกนำหนักของไฟทตองการแขวน เเข็งเเข็งเเข็งเเรงเครื่งเครื่อนเ...ติมเตนทจะสู้ไหว และอยาคดไปเองวายงเตนทญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ... รบนำหนักไดโจ้ เน้ พูดเพราะ ตอง อาง โครงสรรางและวสดทจากดวยน เพราะต้องอ้างอิงจากโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ด้วย

มการซลรอยตาง แ ดแคไหนแค่ไหน

ชอองออลบรื๊น ตรงที่มีความเข้มข้นของมดชดของซลปดวา เขียงดำ เขียง แข่ว ปองตลจะม... จากดานนอกเขาไปภายในเต๊นเต๋๋าใหการการตดตงอปกรณญญญญญญญญญเน...ืองเขาไป หลังจากนี้ ตั้งใจว่าจะใส่อะไรดีๆ สักก้อน เน้...ยในได้โดยไม่ต้องกังวลกับตัวแปรที่อาจส่งผลกับไม้ภายใน

อยาลมเลอกเตนททมชองหนาตางใส สำหรรบเฉดการเตบโตและกคความผดปกตตตาง ของภายในเลมอนเตนทดวย เพราะถ... อย ก ก เหรง ด ตอ ตอ ปลกสก เทาการ ลก และ ยงสรางความ เข้มข้น ตว เราเองดวย ว ว ไหร...เท่าไหร่นัก และยังสร้างความลำบากให้ตัวเราเองด้วย

การปลกดกดกตดตงตวด Thermometer และ Hydrometer ไวภายในเตนทดวย และ เมอมช ญ...หนาตางใสกสามารถเปดเชดดดคาไดงายๆ ทน ท่องเรว เครื่อ ง เครื่อ... ทันที สะดวกรวดเร็ว ไม่รบกวนไม้

และในปลกตกจากทททจากทรรศน์ ญญญญญ๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋ ได๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋ / เ... ได งาย จัง ซง ต้ องขอ สำค ญ ต ตอง ทำใน ปลกดวก ซึ่งเป็นข้อสำคัญที่ต้องทำในการปลูก

รีกรนรเกยวกบการ เลอกเตนทคณภาพสงจาก Mars Hydro Mars Hydro

Mars Hydro ใสใจในการลากความความรลากลกคาทของเรากคน ทงเผือกการเคร... LED และเตนทปลกติมอนในเราจงจงโพสตเนอหาและบทความตางบนที่บลอกของ เรายอยประจำวันาง ๆ บนบล็อกของเราอยู่เป็นประจำ

ถาหากวาคณกำลงตดสนใจเลอกเตนทนิวของคณอย อยาลม เขาไป เนเน่หาตาง ของเราไดท โพสตลาสด หรลองตด... แทนจำหนายของเราเพอขอคำปรกไดเลยวแทนจำหน่ายของเราเพื่อขอคำปรึกษาได้เลย

คุณสมัครสำเร็จแล้ว!
อีเมลนี้ได้รับการลงทะเบียนแล้ว