ต้องการพัดลมเพิ่ม

เงื่อนทเกดขนอยอยมากอกเอกกคอคองเ้รองของขนาดพดลลมทลจะพูดขนาดเตเตนทปลกวาตุ๊ โทโทเวย์ ข... กนเีดกนไดเลเลยวาตอง เลอกงีีกนบาง เคอไหรขนาดพดลลทมากลำไยสด ใหญญเกียนไป เกียจตั้งใจไป เครื่... ทนมากทสดมมากที่สุด ไม่ใหญ่เกินไป ไม่เล็กเกินไป ให้คุณได้ประหนัดต้นทุนมากที่สุด


กฐินฐานันตการของเตนทปลกท์ปลูก


เตนทปลกแตละขนาดจะมความ ตองการเฉพาะท แตกตางกนออกไป และ ระดบการ หมนเวยนถายเทของอากาศ และ ปรมาตร อากาศท...ทู่ เครื่ องดวยเดยวกวก เนทเลอกขนาดพดลไดด์ไดกก ต้อมขอมลปรามาณอากาศทเตนทตองการ เลวาเทา เนอพอทจะไดปอนอากาศได... เองและมันไตเราปลกคจะไดอากาศตามทตองการดวยจะไดเจรญเตบโตไดอยางเตมทนไม้ที่เราปลูกก็จะได้อากาศตามที่ต้องการด้วย จะได้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่


สตรตร.หาการหมนเวยนพนฐานอยางงาย่างง่าย


คาทเราตันหานอนคืนดบแรกกคอบแรกก็คือ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) หมากตารางฟตตอนาท ชัน หนั ว ว กร ปรมาตร อากาศธหมนเวยนตอนาท เขาไปภายในเตนทนน เองปภายในเต็นท์นั่นเอง


อนนจะอรรถการอางององจาก หนุมาน ดของสร็ฐอเมรกา ท ีหรือกา ... อ่านเพิ่มเติมูตรคำนวณคิดได้ตามนี้เลย


ปรมาตรความจหมนเวยนอากาศของเตนทปลก = คิงคิง x ยาว x สงยาว x สูง


ตวอยาง ัตเตเตนททธิ์ ความเฉียบ ความเยียม 4 ฟต ยาว 4 ฟต สง 6.5 ฟตคาเพรมาตรจกจะเทาได 104 ตารางฟตต สตรคดไดตามน4 ตารางฟุต สูตรคิดได้ตามนี้


กิ่ง 4 x ยาว 4 x สง 6.5 = 104 ตารางฟตฟุต


ทนกแปลเราจะพูดถึงการพดดวาทมคา cfm ทระดบ 104 เพอทียเทอากาศภายในทงหมดภายในวันที่ 1 นาท แตกสามารถย... รายการวาความรอนิรนามไดสงมากนก ถ้าหากว่าความร้อนนั้นไม่ได้สูงมากนัก

ตวดทสงผลกบพทเตนทปกต็นท์ปลูก


มนธูบเวแคลิฟอร์เนีย ของเราดวยมที่สุดสำหรับเต็นท์ปลูกของเราด้วย


แสง: นบวาล ตว ค่ำปรับจะสงผลลดประสทธพดลลงล่างได จั๊งแนะนำเพ็มตวเลขระบการคาลอบญญ...ศที่คำนวณมาขึ้นไปอีก 10%


ฟลเตอรกรองอากาศาศ: เครื่งเครื่งเครื่งเครื่งแผนฟลูเตอรเพอชยกรองอากาศรวมด กแนะนำใหญเพ็ทวเลขคาทไดเขาไปอก 25%ขค่าที่ได้เข้าไปอีก 25%


ทออ: เป๋งหนงตว เคลียททสงผลเทรย์ เพมอก 1% ต้อ ต้อทกทับ 1 ฟตาวท่อทุก ๆ 1 ฟุต


มีโคงทอ่อ: และถาทอทวางไวมการโคงเยอะดวยลัลว กแนะนำใหเพมเขาไปอก 90% ในทกที่ โคงทำมุม 90 องศา ดวย หรเพม 15% ในทกที่โกง 45 องศา5% ในทุก ๆ โค้ง 45 องศา


เร่รอนจากก: ถอวาตตว ปรับแต่งเสียงสำคัญสำหหรบการปลกนักพนรอนท ออยางบนหองใใใลคา หลือท มการตดกนความร... ขนไปอก 10%ว้ ก็แนะนำให้เพิ่มขึ้นไปอีก 10%


ทนเรากมาลองใสเขาเขาไปในสตรทเราเสื้อคนเอาไวใกลุ้มครงนง้ใหม่อีกครั้งนึง


 • มชดไฟปลก 1 ชด เพม 10%ิ่ม 10%
 • มแผนฟลเตอรกรองอากาศ 1 ชด - เพม 25%ิ่ม 25%
 • มทอเดลม์ มัด 5 ฟต เพมอก 5% และดดโคงทำมม 90 องศา 1 โคง เพมอก 35% รวมเข้าด้วยกัน - เพม 35%มเป็น - เพิ่ม 35%

 • สตริกจะถึงป็น


  10% + 25% + 35% = 70%


  และ เขียง ขนาดนั้น ออก ตวคณกจะตากบะเท่ากับ


  70% / 100 = 0.7 + 1.0 (คาคงท) = 1.71.7


  จากนนกเอาเลข 1.7 นไปคณกกบคาcfm ทเราคดเอาแอกครามคอ 104 cfm จะเดตา 176.8 cfm เขียงยนตสตรไดตามนเขียนเป็นสูตรได้ตามนี้


  คาปรามาตรพดลทึงการ = คาปรามาตรพนฐานพดลม x ตวคณัดลม x ตัวคูณ


  สรปขนตอนการคดกนอกทดงน:กทีดังนี้:


  ขนตอนท 1: คุมหารมาตรของเตนทงเต็นท์

  ขนทท 2: เชตววปรับทสง ออโตโพธิ์พดลเพอ อม มาก มลพิษ ล้างจาน เพียวเพียวเพียวเพียวเพียวเพียว เพียวเพียว เพียวเพียวเพียว เพียวเพียวเพียวเพียวเพียวเพียวเพียวเพียวเพียวเพียว 1 ลงไปัวคุณทศนิยมโดยเพิ่ม 1 ลงไป

  ขนตอนท 3: จบตวคณทไดจากขนตอนท 2 กบคารมาตรพนฐานเตนทตองการจากขนตอน 1 มาคณกน้องการจากขั้นตอนที่ 1 มาคุณกัน

  ขนตอนท 4: นำเลข 1 มาบวกกบ 25% แปลงจากเลขทศนยมคอ 1.25 แลวเอาไปคณกบคาทไดจากขนตอนตอน 3่ได้จากขั้นตอนที่ 3

  ขนตอน 5: สดทารจะไดคาสำหรบพดลทลทลท เหมาะสำหรับสอมอรรถกถากวา 205 จะไม่ต้องการพดลทขนาด 4 นว ตาก ตากคาลชวง 205-402 เลอกพด ลม 6 นว 205-402 ให้เลือกพัดลม 6 นิ้ว


  ซอพดลลทใหลคาปรามาตรมากกวาทตองการ่าที่ต้องการ


  จะบอกลำโพงสงสยวาเราทะ เตนท 4 ft x 4 ft x 6.5 ft ไม่ต้องการ 104 cfm เราอยากหลาย ๆ โทเปดพดลล เตมกำลงเพอทีไจทำงานไดเพียงพอ... หน้ทำงานกและสงเสี่ย...ทำให้พัดลมต้องทำงานหนัก และส่งเสียงรบกวนในการทำงานมาก


  แต...กเทศวาพดลลมทำงานตำกขดบลลงกำสงสดของมนน ก... กอากาศ เครื่งเครื่งเครื่งเครื่... การเพื่มกำลงลม ไฉนออกในกกรณันทT ท่อง เครื่ ดบกำลงทพอด ลองดสตรอกทตามดานลางน:อให้ได้พัดลมที่ทำงานในระดับกำลังที่พอดี ลองดูสูตรอีกทีตามด้านล่างนี้:


  176.8 cfm x 1.25 = 221 cfm


  และจากสตรดานบนน เรากจะไดตวเลขสำหรบเลอกพดลมขนาด 6 นว ทมกำลงลมท 402 cfmีกำลังลมที่ 402 cfm


  ตารางความหมายถึงการลมของเตนแตละขนาดขนาด


  เพอความกล้าเลอก ล่อนไปคอยคอยนงตว ตรกฐ์ ทดสอบ พยายามเค... ลองเลือกดูกันได้เลย


  เงียงเงียงเงียง:ือก:

  • สำหรรบเตนททใหญกวา 5x5 เราไดเพ็ญคาแสง 1 ชดกรองและฟลเตอร 1 ชดเขาไปแลวร์ 1 ชุดเข้าไปแล้ว
  • สำหรรบเตนท์ 4x8 และ 5x10 เราไดเพมคาวแสง 2 ชดแผนกรองและฟลเตอร 1 ชดเขาไปแลว ชุดเข้าไปแล้ว
  • สำหรบเตนท์ 8x8 เราไดเพมคาแสง 4 ชดและแผนกรองเตอร 2 ชดเขาไปแลว ชุดเข้าไปแล้ว
  • ทกรายการในตารางการมผอคาเพรมาตรลเสร็ม 25% เขาทกนรบรอยวลา...ันเรียบร้อยแล้ว

  ขนาดเต็นท์

  (กว้าง x ยาว x สูง)

  เพิ่มท่อ 5 ฟุต

  เพิ่ม 5 Feet Duct & 90 Bendingg

   

  เพิ่มความร้อนภายนอก

   

  ขนาดพัดลมที่แนะนำ

  2x2x3

  21

  25.5

  27

  พัดลม 4 นิ้ว

  2x2x4.5

  31.5

  38.3

  40.5

  พัดลม 4 นิ้ว

  2.3x2.3x5.3

  49

  59.5

  63

  พัดลม 4 นิ้ว

  2x4x5.9

  82.6

  100.3

  106.2

  พัดลม 4 นิ้ว

  3.3x3.3x5.9

  112.5

  136.6

  144.7

  พัดลม 4 นิ้ว

  4x4x6.5

  182

  221

  234

  พัดลม 6 นิ้ว

  5x5x6.5

  284.4

  345.3

  365.6

  พัดลม 6 นิ้ว

  4x8x6.5

  468

  624

  650

  พัดลม 2*4 นิ้ว

  5x10x6.5

  731.3

  975

  1015.6

  พัดลม 2*6 นิ้ว

  8x8x6.5

  1040

  1352

  1404

  พัดลม 4*6 นิ้ว

  (เท้า)

  (ซีเอฟเอ็ม)

  (ซีเอฟเอ็ม)

  (ซีเอฟเอ็ม)

  (นิ้ว)


  สรป: หหรบคามมาตรรำรำทกวา 205 CFM เราวิวา ระดับ 4 สำหร ระดบตำก 402 CFM แหลก Mars Hydro Mars Hydro 6 นว สำหร... 402 CFM สุดไฮเทค หลายตัวตวตามปรมาตรทไดหลายตัวตามปริมาตรที่คำนวณได้

   

  ซอพดลทดทสดสำหรบเตนทของคณบเต็นท์ของคุณ

   

  พดลหลายหลายตวต ตลาดอาจาสรางสบลลากเครื่ องในเครื่... ไวเพราะคณภาพนนตำ มเสงรบกวนเวลาทำงานทงดง Mars Hydro เปาลมไดนอย ถาตองการพดลลลทเคร... นตวเลอร์กทดทสดแลลว ผานการพสจนจากเหรงานหลายทวโลก เหลาเหรื่อไดตามเป้าการทง 2 ขนาด:้ว ผ่านการพิสูจน์จากผู้ใช้งานมากมายทั่วโลก เลือกใช้ได้ตามต้องการทั้ง 2 ขนาด:

 • ขนาด 4 นวใหลแรงลม 205 CFMCFM
 • ขนาด 6 นวใหลแรงลม 402 CFMCFM

 • ถานีอยากวนในการคดบนระบบควบคุมระดับว...เลือกได้ง่ายในไม่กี่วินาทีเลย

  คุณสมัครสำเร็จแล้ว!
  อีเมลนี้ได้รับการลงทะเบียนแล้ว